โรงเรียนบ้านคลองแห้ง (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 0 0 2 4 0 31
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.41 % 10.81 % 0.00 % 83.78 %
ระดับประถมศึกษา
176
จำนวน(คน) 9 4 13 0 0 150
ร้อยละ 5.11 % 2.27 % 7.39 % 0.00 % 0.00 % 85.23 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
54
จำนวน(คน) 5 5 6 0 0 38
ร้อยละ 9.26 % 9.26 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 70.37 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 267 คน
จำนวน(คน) 14 9 21 4 0 219
ร้อยละ 5.24 % 3.37 % 7.87 % 1.50 % 0.00 % 82.02 %

213 : 9 , 4 , 15 , 4 , 0 , 181...4.23 , 1.88 , 7.04 , 1.88 , 0.00 , 84.98 = 32 : 15.02
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 267 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 17.98%

Powered By www.thaieducation.net