โรงเรียนบ้านคลองแห้ง (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 0 0 0 3 0 35
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 7.89 % 0.00 % 92.11 %
ระดับประถมศึกษา
168
จำนวน(คน) 9 2 13 0 0 144
ร้อยละ 5.36 % 1.19 % 7.74 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
54
จำนวน(คน) 5 5 6 0 0 38
ร้อยละ 9.26 % 9.26 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 70.37 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 260 คน
จำนวน(คน) 14 7 19 3 0 217
ร้อยละ 5.38 % 2.69 % 7.31 % 1.15 % 0.00 % 83.46 %

206 : 9 , 2 , 13 , 3 , 0 , 179...4.37 , 0.97 , 6.31 , 1.46 , 0.00 , 86.89 = 27 : 13.11
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 260 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 16.54%

Powered By www.thaieducation.net