โรงเรียนบ้านคลองแห้ง (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 0 0 0 3 0 35
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 7.89 % 0.00 % 92.11 %
ระดับประถมศึกษา
175
จำนวน(คน) 9 2 13 0 0 151
ร้อยละ 5.14 % 1.14 % 7.43 % 0.00 % 0.00 % 86.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 5 5 6 0 0 40
ร้อยละ 8.93 % 8.93 % 10.71 % 0.00 % 0.00 % 71.43 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 269 คน
จำนวน(คน) 14 7 19 3 0 226
ร้อยละ 5.20 % 2.60 % 7.06 % 1.12 % 0.00 % 84.01 %

213 : 9 , 2 , 13 , 3 , 0 , 186...4.23 , 0.94 , 6.10 , 1.41 , 0.00 , 87.32 = 27 : 12.68
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 269 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 15.99%

Powered By www.thaieducation.net