โรงเรียนบ้านส้มผ่อ (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 3 1 6 0 0 35
ร้อยละ 6.67 % 2.22 % 13.33 % 0.00 % 0.00 % 77.78 %
ระดับประถมศึกษา
130
จำนวน(คน) 2 8 14 0 0 106
ร้อยละ 1.54 % 6.15 % 10.77 % 0.00 % 0.00 % 81.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
จำนวน(คน) 0 1 9 0 0 29
ร้อยละ 0.00 % 2.56 % 23.08 % 0.00 % 0.00 % 74.36 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 214 คน
จำนวน(คน) 5 10 29 0 0 170
ร้อยละ 2.34 % 4.67 % 13.55 % 0.00 % 0.00 % 79.44 %

175 : 5 , 9 , 20 , 0 , 0 , 141...2.86 , 5.14 , 11.43 , 0.00 , 0.00 , 80.57 = 34 : 19.43
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 214 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 20.56%

Powered By www.thaieducation.net