โรงเรียนบ้านส้มผ่อ (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 3 1 6 0 0 34
ร้อยละ 6.82 % 2.27 % 13.64 % 0.00 % 0.00 % 77.27 %
ระดับประถมศึกษา
130
จำนวน(คน) 2 8 14 0 0 106
ร้อยละ 1.54 % 6.15 % 10.77 % 0.00 % 0.00 % 81.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
จำนวน(คน) 0 1 9 0 0 29
ร้อยละ 0.00 % 2.56 % 23.08 % 0.00 % 0.00 % 74.36 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 213 คน
จำนวน(คน) 5 10 29 0 0 169
ร้อยละ 2.35 % 4.69 % 13.62 % 0.00 % 0.00 % 79.34 %

174 : 5 , 9 , 20 , 0 , 0 , 140...2.87 , 5.17 , 11.49 , 0.00 , 0.00 , 80.46 = 34 : 19.54
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 213 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 20.66%

Powered By www.thaieducation.net