โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 7 0 1 0 0 19
ร้อยละ 25.93 % 0.00 % 3.70 % 0.00 % 0.00 % 70.37 %
ระดับประถมศึกษา
90
จำนวน(คน) 13 0 10 0 0 67
ร้อยละ 14.44 % 0.00 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 74.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 117 คน
จำนวน(คน) 20 0 11 0 0 86
ร้อยละ 17.09 % 0.00 % 9.40 % 0.00 % 0.00 % 73.50 %

117 : 20 , 0 , 11 , 0 , 0 , 86...17.09 , 0.00 , 9.40 , 0.00 , 0.00 , 73.50 = 31 : 26.50
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 117 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 26.50%

Powered By www.thaieducation.net