โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 8 0 1 0 0 18
ร้อยละ 29.63 % 0.00 % 3.70 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
89
จำนวน(คน) 9 0 13 0 0 67
ร้อยละ 10.11 % 0.00 % 14.61 % 0.00 % 0.00 % 75.28 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 116 คน
จำนวน(คน) 17 0 14 0 0 85
ร้อยละ 14.66 % 0.00 % 12.07 % 0.00 % 0.00 % 73.28 %

116 : 17 , 0 , 14 , 0 , 0 , 85...14.66 , 0.00 , 12.07 , 0.00 , 0.00 , 73.28 = 31 : 26.72
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 116 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 26.72%

Powered By www.thaieducation.net