โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 6 0 3 3 0 15
ร้อยละ 22.22 % 0.00 % 11.11 % 11.11 % 0.00 % 55.56 %
ระดับประถมศึกษา
91
จำนวน(คน) 12 0 12 2 0 65
ร้อยละ 13.19 % 0.00 % 13.19 % 2.20 % 0.00 % 71.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 118 คน
จำนวน(คน) 18 0 15 5 0 80
ร้อยละ 15.25 % 0.00 % 12.71 % 4.24 % 0.00 % 67.80 %

118 : 18 , 0 , 15 , 5 , 0 , 80...15.25 , 0.00 , 12.71 , 4.24 , 0.00 , 67.80 = 38 : 32.20
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 118 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 32.20%

Powered By www.thaieducation.net