โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 1 1 2 1 0 22
ร้อยละ 3.70 % 3.70 % 7.41 % 3.70 % 0.00 % 81.48 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 1 1 2 0 0 76
ร้อยละ 1.25 % 1.25 % 2.50 % 0.00 % 0.00 % 95.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
66
จำนวน(คน) 0 1 1 0 0 64
ร้อยละ 0.00 % 1.52 % 1.52 % 0.00 % 0.00 % 96.97 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 173 คน
จำนวน(คน) 2 3 5 1 0 162
ร้อยละ 1.16 % 1.73 % 2.89 % 0.58 % 0.00 % 93.64 %

107 : 2 , 2 , 4 , 1 , 0 , 98...1.87 , 1.87 , 3.74 , 0.93 , 0.00 , 91.59 = 9 : 8.41
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 173 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 6.36%

Powered By www.thaieducation.net