โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 31
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
82
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 80
ร้อยละ 1.22 % 0.00 % 1.22 % 0.00 % 0.00 % 97.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
66
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 65
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.52 % 0.00 % 0.00 % 98.48 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 179 คน
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 176
ร้อยละ 0.56 % 0.00 % 1.12 % 0.00 % 0.00 % 98.32 %

113 : 1 , 0 , 1 , 0 , 0 , 111...0.88 , 0.00 , 0.88 , 0.00 , 0.00 , 98.23 = 2 : 1.77
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 179 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.68%

Powered By www.thaieducation.net