โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 27
ร้อยละ 3.57 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 96.43 %
ระดับประถมศึกษา
82
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 81
ร้อยละ 1.22 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 98.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
66
จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 64
ร้อยละ 3.03 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 96.97 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 176 คน
จำนวน(คน) 4 0 0 0 0 172
ร้อยละ 2.27 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 97.73 %

110 : 2 , 0 , 0 , 0 , 0 , 108...1.82 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 98.18 = 2 : 1.82
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 176 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.27%

Powered By www.thaieducation.net