โรงเรียนบ้านน้ำคำ (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 1 1 0 0 1 19
ร้อยละ 4.55 % 4.55 % 0.00 % 0.00 % 4.55 % 86.36 %
ระดับประถมศึกษา
56
จำนวน(คน) 2 1 0 0 3 50
ร้อยละ 3.57 % 1.79 % 0.00 % 0.00 % 5.36 % 89.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 78 คน
จำนวน(คน) 3 2 0 0 4 69
ร้อยละ 3.85 % 2.56 % 0.00 % 0.00 % 5.13 % 88.46 %

78 : 3 , 2 , 0 , 0 , 4 , 69...3.85 , 2.56 , 0.00 , 0.00 , 5.13 , 88.46 = 9 : 11.54
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 78 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 11.54%

Powered By www.thaieducation.net