โรงเรียนบ้านน้ำคำ (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 1 2 0 -1 0 19
ร้อยละ 4.76 % 9.52 % 0.00 % -4.76 % 0.00 % 90.48 %
ระดับประถมศึกษา
55
จำนวน(คน) 3 2 3 2 3 42
ร้อยละ 5.45 % 3.64 % 5.45 % 3.64 % 5.45 % 76.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 76 คน
จำนวน(คน) 4 4 3 1 3 61
ร้อยละ 5.26 % 5.26 % 3.95 % 1.32 % 3.95 % 80.26 %

76 : 4 , 4 , 3 , 1 , 3 , 61...5.26 , 5.26 , 3.95 , 1.32 , 3.95 , 80.26 = 15 : 19.74
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 76 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 19.74%

Powered By www.thaieducation.net