โรงเรียนบ้านสามแยกภูกอย (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 2 0 0 4 0 18
ร้อยละ 8.33 % 0.00 % 0.00 % 16.67 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
69
จำนวน(คน) 4 0 15 0 0 50
ร้อยละ 5.80 % 0.00 % 21.74 % 0.00 % 0.00 % 72.46 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 93 คน
จำนวน(คน) 6 0 15 4 0 68
ร้อยละ 6.45 % 0.00 % 16.13 % 4.30 % 0.00 % 73.12 %

93 : 6 , 0 , 15 , 4 , 0 , 68...6.45 , 0.00 , 16.13 , 4.30 , 0.00 , 73.12 = 25 : 26.88
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 93 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 26.88%

Powered By www.thaieducation.net