โรงเรียนบ้านไทยเจริญ (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 3 2 1 0 0 9
ร้อยละ 20.00 % 13.33 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 60.00 %
ระดับประถมศึกษา
59
จำนวน(คน) 4 3 4 2 0 46
ร้อยละ 6.78 % 5.08 % 6.78 % 3.39 % 0.00 % 77.97 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
24
จำนวน(คน) 1 2 0 0 0 21
ร้อยละ 4.17 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 87.50 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 98 คน
จำนวน(คน) 8 7 5 2 0 76
ร้อยละ 8.16 % 7.14 % 5.10 % 2.04 % 0.00 % 77.55 %

74 : 7 , 5 , 5 , 2 , 0 , 55...9.46 , 6.76 , 6.76 , 2.70 , 0.00 , 74.32 = 19 : 25.68
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 98 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 22.45%

Powered By www.thaieducation.net