โรงเรียนบ้านไทยเจริญ (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 2 2 1 0 0 10
ร้อยละ 13.33 % 13.33 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
58
จำนวน(คน) 1 3 9 0 0 45
ร้อยละ 1.72 % 5.17 % 15.52 % 0.00 % 0.00 % 77.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
24
จำนวน(คน) 1 2 2 0 0 19
ร้อยละ 4.17 % 8.33 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 79.17 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 97 คน
จำนวน(คน) 4 7 12 0 0 74
ร้อยละ 4.12 % 7.22 % 12.37 % 0.00 % 0.00 % 76.29 %

73 : 3 , 5 , 10 , 0 , 0 , 55...4.11 , 6.85 , 13.70 , 0.00 , 0.00 , 75.34 = 18 : 24.66
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 97 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 23.71%

Powered By www.thaieducation.net