โรงเรียนบ้านไทยเจริญ (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 2 2 0 0 0 12
ร้อยละ 12.50 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
58
จำนวน(คน) 2 2 3 0 0 51
ร้อยละ 3.45 % 3.45 % 5.17 % 0.00 % 0.00 % 87.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
23
จำนวน(คน) 2 2 4 0 0 15
ร้อยละ 8.70 % 8.70 % 17.39 % 0.00 % 0.00 % 65.22 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 97 คน
จำนวน(คน) 6 6 7 0 0 78
ร้อยละ 6.19 % 6.19 % 7.22 % 0.00 % 0.00 % 80.41 %

74 : 4 , 4 , 3 , 0 , 0 , 63...5.41 , 5.41 , 4.05 , 0.00 , 0.00 , 85.14 = 11 : 14.86
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 97 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 19.59%

Powered By www.thaieducation.net