โรงเรียนบ้านไทยเจริญ (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 1 3 0 0 0 15
ร้อยละ 5.26 % 15.79 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 78.95 %
ระดับประถมศึกษา
69
จำนวน(คน) 11 4 8 1 0 45
ร้อยละ 15.94 % 5.80 % 11.59 % 1.45 % 0.00 % 65.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
22
จำนวน(คน) 2 2 4 0 0 14
ร้อยละ 9.09 % 9.09 % 18.18 % 0.00 % 0.00 % 63.64 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 110 คน
จำนวน(คน) 14 9 12 1 0 74
ร้อยละ 12.73 % 8.18 % 10.91 % 0.91 % 0.00 % 67.27 %

88 : 12 , 7 , 8 , 1 , 0 , 60...13.64 , 7.95 , 9.09 , 1.14 , 0.00 , 68.18 = 28 : 31.82
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 110 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 32.73%

Powered By www.thaieducation.net