โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 0 1 2 0 0 27
ร้อยละ 0.00 % 3.33 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 90.00 %
ระดับประถมศึกษา
74
จำนวน(คน) 7 1 6 2 4 54
ร้อยละ 9.46 % 1.35 % 8.11 % 2.70 % 5.41 % 72.97 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 44
ร้อยละ 2.13 % 0.00 % 4.26 % 0.00 % 0.00 % 93.62 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 151 คน
จำนวน(คน) 8 2 10 2 4 125
ร้อยละ 5.30 % 1.32 % 6.62 % 1.32 % 2.65 % 82.78 %

104 : 7 , 2 , 8 , 2 , 4 , 81...6.73 , 1.92 , 7.69 , 1.92 , 3.85 , 77.88 = 23 : 22.12
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 151 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 17.22%

Powered By www.thaieducation.net