โรงเรียนบ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่ (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
7
จำนวน(คน) 1 1 2 0 0 3
ร้อยละ 14.29 % 14.29 % 28.57 % 0.00 % 0.00 % 42.86 %
ระดับประถมศึกษา
22
จำนวน(คน) 3 2 2 1 0 14
ร้อยละ 13.64 % 9.09 % 9.09 % 4.55 % 0.00 % 63.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 29 คน
จำนวน(คน) 4 3 4 1 0 17
ร้อยละ 13.79 % 10.34 % 13.79 % 3.45 % 0.00 % 58.62 %

29 : 4 , 3 , 4 , 1 , 0 , 17...13.79 , 10.34 , 13.79 , 3.45 , 0.00 , 58.62 = 12 : 41.38
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 29 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 41.38%

Powered By www.thaieducation.net