โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 2 0 0 2 0 10
ร้อยละ 14.29 % 0.00 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
39
จำนวน(คน) 0 0 1 2 0 36
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.56 % 5.13 % 0.00 % 92.31 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
15
จำนวน(คน) 0 1 0 0 0 14
ร้อยละ 0.00 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 93.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 68 คน
จำนวน(คน) 2 1 1 4 0 60
ร้อยละ 2.94 % 1.47 % 1.47 % 5.88 % 0.00 % 88.24 %

53 : 2 , 0 , 1 , 4 , 0 , 46...3.77 , 0.00 , 1.89 , 7.55 , 0.00 , 86.79 = 7 : 13.21
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 68 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 11.76%

Powered By www.thaieducation.net