โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 2 2 0 0 0 10
ร้อยละ 14.29 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
39
จำนวน(คน) 3 1 3 0 0 32
ร้อยละ 7.69 % 2.56 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 82.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
15
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 14
ร้อยละ 6.67 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 93.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 68 คน
จำนวน(คน) 6 3 3 0 0 56
ร้อยละ 8.82 % 4.41 % 4.41 % 0.00 % 0.00 % 82.35 %

53 : 5 , 3 , 3 , 0 , 0 , 42...9.43 , 5.66 , 5.66 , 0.00 , 0.00 , 79.25 = 11 : 20.75
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 68 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 17.65%

Powered By www.thaieducation.net