โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 2 1 0 0 0 11
ร้อยละ 14.29 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 78.57 %
ระดับประถมศึกษา
40
จำนวน(คน) 3 1 3 0 0 33
ร้อยละ 7.50 % 2.50 % 7.50 % 0.00 % 0.00 % 82.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
16
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 15
ร้อยละ 6.25 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 93.75 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 70 คน
จำนวน(คน) 6 2 3 0 0 59
ร้อยละ 8.57 % 2.86 % 4.29 % 0.00 % 0.00 % 84.29 %

54 : 5 , 2 , 3 , 0 , 0 , 44...9.26 , 3.70 , 5.56 , 0.00 , 0.00 , 81.48 = 10 : 18.52
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 70 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 15.71%

Powered By www.thaieducation.net