โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 7 0 0 0 0 4
ร้อยละ 63.64 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 36.36 %
ระดับประถมศึกษา
48
จำนวน(คน) 8 0 8 2 0 30
ร้อยละ 16.67 % 0.00 % 16.67 % 4.17 % 0.00 % 62.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 59 คน
จำนวน(คน) 15 0 8 2 0 34
ร้อยละ 25.42 % 0.00 % 13.56 % 3.39 % 0.00 % 57.63 %

59 : 15 , 0 , 8 , 2 , 0 , 34...25.42 , 0.00 , 13.56 , 3.39 , 0.00 , 57.63 = 25 : 42.37
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 59 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 42.37%

Powered By www.thaieducation.net