โรงเรียนบ้านโนนแดง (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 0 2 1 -2 0 13
ร้อยละ 0.00 % 14.29 % 7.14 % -14.29 % 0.00 % 92.86 %
ระดับประถมศึกษา
41
จำนวน(คน) 1 3 6 0 2 29
ร้อยละ 2.44 % 7.32 % 14.63 % 0.00 % 4.88 % 70.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 55 คน
จำนวน(คน) 1 5 7 -2 2 42
ร้อยละ 1.82 % 9.09 % 12.73 % -3.64 % 3.64 % 76.36 %

55 : 1 , 5 , 7 , -2 , 2 , 42...1.82 , 9.09 , 12.73 , -3.64 , 3.64 , 76.36 = 13 : 23.64
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 55 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 23.64%

Powered By www.thaieducation.net