โรงเรียนบ้านโพง (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 0 0 2 1 0 27
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.67 % 3.33 % 0.00 % 90.00 %
ระดับประถมศึกษา
87
จำนวน(คน) 2 0 11 1 0 73
ร้อยละ 2.30 % 0.00 % 12.64 % 1.15 % 0.00 % 83.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
30
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 26
ร้อยละ 3.33 % 0.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 86.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 147 คน
จำนวน(คน) 3 0 16 2 0 126
ร้อยละ 2.04 % 0.00 % 10.88 % 1.36 % 0.00 % 85.71 %

117 : 2 , 0 , 13 , 2 , 0 , 100...1.71 , 0.00 , 11.11 , 1.71 , 0.00 , 85.47 = 17 : 14.53
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 147 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29%

Powered By www.thaieducation.net