โรงเรียนบ้านโพง (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 4 0 0 0 3 23
ร้อยละ 13.33 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 10.00 % 76.67 %
ระดับประถมศึกษา
87
จำนวน(คน) 4 9 0 0 8 66
ร้อยละ 4.60 % 10.34 % 0.00 % 0.00 % 9.20 % 75.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
35
จำนวน(คน) 5 0 1 0 3 26
ร้อยละ 14.29 % 0.00 % 2.86 % 0.00 % 8.57 % 74.29 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 152 คน
จำนวน(คน) 13 9 1 0 14 115
ร้อยละ 8.55 % 5.92 % 0.66 % 0.00 % 9.21 % 75.66 %

117 : 8 , 9 , 0 , 0 , 11 , 89...6.84 , 7.69 , 0.00 , 0.00 , 9.40 , 76.07 = 28 : 23.93
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 152 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 24.34%

Powered By www.thaieducation.net