โรงเรียนบ้านโพง (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 4 0 3 0 0 22
ร้อยละ 13.79 % 0.00 % 10.34 % 0.00 % 0.00 % 75.86 %
ระดับประถมศึกษา
84
จำนวน(คน) 2 0 3 7 8 64
ร้อยละ 2.38 % 0.00 % 3.57 % 8.33 % 9.52 % 76.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
จำนวน(คน) 2 0 3 4 0 25
ร้อยละ 5.88 % 0.00 % 8.82 % 11.76 % 0.00 % 73.53 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 147 คน
จำนวน(คน) 8 0 9 11 8 111
ร้อยละ 5.44 % 0.00 % 6.12 % 7.48 % 5.44 % 75.51 %

113 : 6 , 0 , 6 , 7 , 8 , 86...5.31 , 0.00 , 5.31 , 6.19 , 7.08 , 76.11 = 27 : 23.89
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 147 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 24.49%

Powered By www.thaieducation.net