โรงเรียนบ้านโพง (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 1 1 4 4 1 18
ร้อยละ 3.45 % 3.45 % 13.79 % 13.79 % 3.45 % 62.07 %
ระดับประถมศึกษา
83
จำนวน(คน) 8 7 6 3 5 54
ร้อยละ 9.64 % 8.43 % 7.23 % 3.61 % 6.02 % 65.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
จำนวน(คน) 0 2 2 6 1 23
ร้อยละ 0.00 % 5.88 % 5.88 % 17.65 % 2.94 % 67.65 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 146 คน
จำนวน(คน) 9 10 12 13 7 95
ร้อยละ 6.16 % 6.85 % 8.22 % 8.90 % 4.79 % 65.07 %

112 : 9 , 8 , 10 , 7 , 6 , 72...8.04 , 7.14 , 8.93 , 6.25 , 5.36 , 64.29 = 40 : 35.71
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 146 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 34.93%

Powered By www.thaieducation.net