โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 0 1 1 0 0 38
ร้อยละ 0.00 % 2.50 % 2.50 % 0.00 % 0.00 % 95.00 %
ระดับประถมศึกษา
98
จำนวน(คน) 2 3 5 0 0 88
ร้อยละ 2.04 % 3.06 % 5.10 % 0.00 % 0.00 % 89.80 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 138 คน
จำนวน(คน) 2 4 6 0 0 126
ร้อยละ 1.45 % 2.90 % 4.35 % 0.00 % 0.00 % 91.30 %

138 : 2 , 4 , 6 , 0 , 0 , 126...1.45 , 2.90 , 4.35 , 0.00 , 0.00 , 91.30 = 12 : 8.70
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 138 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 8.70%

Powered By www.thaieducation.net