โรงเรียนบ้านดงยาง(คุรุราษฏร์บำรุง) (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 2 1 0 0 1 13
ร้อยละ 11.76 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 5.88 % 76.47 %
ระดับประถมศึกษา
61
จำนวน(คน) 3 4 1 2 0 51
ร้อยละ 4.92 % 6.56 % 1.64 % 3.28 % 0.00 % 83.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 78 คน
จำนวน(คน) 5 5 1 2 1 64
ร้อยละ 6.41 % 6.41 % 1.28 % 2.56 % 1.28 % 82.05 %

78 : 5 , 5 , 1 , 2 , 1 , 64...6.41 , 6.41 , 1.28 , 2.56 , 1.28 , 82.05 = 14 : 17.95
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 78 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 17.95%

Powered By www.thaieducation.net