โรงเรียนบ้านห้องแซง (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 1 0 3 1 1 30
ร้อยละ 2.78 % 0.00 % 8.33 % 2.78 % 2.78 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
124
จำนวน(คน) 14 6 18 0 2 84
ร้อยละ 11.29 % 4.84 % 14.52 % 0.00 % 1.61 % 67.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 160 คน
จำนวน(คน) 15 6 21 1 3 114
ร้อยละ 9.38 % 3.75 % 13.13 % 0.63 % 1.88 % 71.25 %

160 : 15 , 6 , 21 , 1 , 3 , 114...9.38 , 3.75 , 13.13 , 0.63 , 1.88 , 71.25 = 46 : 28.75
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 160 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 28.75%

Powered By www.thaieducation.net