โรงเรียนบ้านห้องแซง (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 33
ร้อยละ 2.78 % 2.78 % 2.78 % 0.00 % 0.00 % 91.67 %
ระดับประถมศึกษา
124
จำนวน(คน) 0 2 6 0 1 115
ร้อยละ 0.00 % 1.61 % 4.84 % 0.00 % 0.81 % 92.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 160 คน
จำนวน(คน) 1 3 7 0 1 148
ร้อยละ 0.63 % 1.88 % 4.38 % 0.00 % 0.63 % 92.50 %

160 : 1 , 3 , 7 , 0 , 1 , 148...0.63 , 1.88 , 4.38 , 0.00 , 0.63 , 92.50 = 12 : 7.50
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 160 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50%

Powered By www.thaieducation.net