โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 1 1 3 1 0 30
ร้อยละ 2.78 % 2.78 % 8.33 % 2.78 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
105
จำนวน(คน) 10 1 10 1 0 83
ร้อยละ 9.52 % 0.95 % 9.52 % 0.95 % 0.00 % 79.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 141 คน
จำนวน(คน) 11 2 13 2 0 113
ร้อยละ 7.80 % 1.42 % 9.22 % 1.42 % 0.00 % 80.14 %

141 : 11 , 2 , 13 , 2 , 0 , 113...7.80 , 1.42 , 9.22 , 1.42 , 0.00 , 80.14 = 28 : 19.86
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 141 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 19.86%

Powered By www.thaieducation.net