โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 2 1 3 0 0 29
ร้อยละ 5.71 % 2.86 % 8.57 % 0.00 % 0.00 % 82.86 %
ระดับประถมศึกษา
105
จำนวน(คน) 10 2 11 2 0 80
ร้อยละ 9.52 % 1.90 % 10.48 % 1.90 % 0.00 % 76.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 140 คน
จำนวน(คน) 12 3 14 2 0 109
ร้อยละ 8.57 % 2.14 % 10.00 % 1.43 % 0.00 % 77.86 %

140 : 12 , 3 , 14 , 2 , 0 , 109...8.57 , 2.14 , 10.00 , 1.43 , 0.00 , 77.86 = 31 : 22.14
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 140 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 22.14%

Powered By www.thaieducation.net