โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 2 1 3 0 0 31
ร้อยละ 5.41 % 2.70 % 8.11 % 0.00 % 0.00 % 83.78 %
ระดับประถมศึกษา
106
จำนวน(คน) 10 2 11 3 0 80
ร้อยละ 9.43 % 1.89 % 10.38 % 2.83 % 0.00 % 75.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 143 คน
จำนวน(คน) 12 3 14 3 0 111
ร้อยละ 8.39 % 2.10 % 9.79 % 2.10 % 0.00 % 77.62 %

143 : 12 , 3 , 14 , 3 , 0 , 111...8.39 , 2.10 , 9.79 , 2.10 , 0.00 , 77.62 = 32 : 22.38
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 143 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 22.38%

Powered By www.thaieducation.net