โรงเรียนบ้านป่าชาด (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 0 1 1 0 0 17
ร้อยละ 0.00 % 5.26 % 5.26 % 0.00 % 0.00 % 89.47 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 10 3 5 0 0 62
ร้อยละ 12.50 % 3.75 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 77.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 99 คน
จำนวน(คน) 10 4 6 0 0 79
ร้อยละ 10.10 % 4.04 % 6.06 % 0.00 % 0.00 % 79.80 %

99 : 10 , 4 , 6 , 0 , 0 , 79...10.10 , 4.04 , 6.06 , 0.00 , 0.00 , 79.80 = 20 : 20.20
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 99 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20.20%

Powered By www.thaieducation.net