โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 7 0 2 0 2 3
ร้อยละ 50.00 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 14.29 % 21.43 %
ระดับประถมศึกษา
27
จำนวน(คน) 5 0 4 4 2 12
ร้อยละ 18.52 % 0.00 % 14.81 % 14.81 % 7.41 % 44.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 41 คน
จำนวน(คน) 12 0 6 4 4 15
ร้อยละ 29.27 % 0.00 % 14.63 % 9.76 % 9.76 % 36.59 %

41 : 12 , 0 , 6 , 4 , 4 , 15...29.27 , 0.00 , 14.63 , 9.76 , 9.76 , 36.59 = 26 : 63.41
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 41 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 63.41%

Powered By www.thaieducation.net