โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 3 3 0 0 0 38
ร้อยละ 6.82 % 6.82 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 86.36 %
ระดับประถมศึกษา
131
จำนวน(คน) 6 5 3 0 0 117
ร้อยละ 4.58 % 3.82 % 2.29 % 0.00 % 0.00 % 89.31 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 175 คน
จำนวน(คน) 9 8 3 0 0 155
ร้อยละ 5.14 % 4.57 % 1.71 % 0.00 % 0.00 % 88.57 %

175 : 9 , 8 , 3 , 0 , 0 , 155...5.14 , 4.57 , 1.71 , 0.00 , 0.00 , 88.57 = 20 : 11.43
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 175 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 11.43%

Powered By www.thaieducation.net