โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 4 3 0 0 0 37
ร้อยละ 9.09 % 6.82 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 84.09 %
ระดับประถมศึกษา
131
จำนวน(คน) 8 5 4 0 0 114
ร้อยละ 6.11 % 3.82 % 3.05 % 0.00 % 0.00 % 87.02 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 175 คน
จำนวน(คน) 12 8 4 0 0 151
ร้อยละ 6.86 % 4.57 % 2.29 % 0.00 % 0.00 % 86.29 %

175 : 12 , 8 , 4 , 0 , 0 , 151...6.86 , 4.57 , 2.29 , 0.00 , 0.00 , 86.29 = 24 : 13.71
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 175 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 13.71%

Powered By www.thaieducation.net