โรงเรียนบ้านหวาย (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 2 1 2 0 0 26
ร้อยละ 6.45 % 3.23 % 6.45 % 0.00 % 0.00 % 83.87 %
ระดับประถมศึกษา
68
จำนวน(คน) 2 0 8 0 0 58
ร้อยละ 2.94 % 0.00 % 11.76 % 0.00 % 0.00 % 85.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
66
จำนวน(คน) 6 1 7 0 0 52
ร้อยละ 9.09 % 1.52 % 10.61 % 0.00 % 0.00 % 78.79 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 165 คน
จำนวน(คน) 10 2 17 0 0 136
ร้อยละ 6.06 % 1.21 % 10.30 % 0.00 % 0.00 % 82.42 %

99 : 4 , 1 , 10 , 0 , 0 , 84...4.04 , 1.01 , 10.10 , 0.00 , 0.00 , 84.85 = 15 : 15.15
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 165 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 17.58%

Powered By www.thaieducation.net