โรงเรียนบ้านหวาย (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 0 0 1 0 1 32
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.94 % 0.00 % 2.94 % 94.12 %
ระดับประถมศึกษา
68
จำนวน(คน) 2 1 13 0 0 52
ร้อยละ 2.94 % 1.47 % 19.12 % 0.00 % 0.00 % 76.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
65
จำนวน(คน) 4 0 6 0 0 55
ร้อยละ 6.15 % 0.00 % 9.23 % 0.00 % 0.00 % 84.62 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 167 คน
จำนวน(คน) 6 1 20 0 1 139
ร้อยละ 3.59 % 0.60 % 11.98 % 0.00 % 0.60 % 83.23 %

102 : 2 , 1 , 14 , 0 , 1 , 84...1.96 , 0.98 , 13.73 , 0.00 , 0.98 , 82.35 = 18 : 17.65
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 167 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 16.77%

Powered By www.thaieducation.net