โรงเรียนบ้านหวาย (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 3 1 3 1 0 25
ร้อยละ 9.09 % 3.03 % 9.09 % 3.03 % 0.00 % 75.76 %
ระดับประถมศึกษา
68
จำนวน(คน) 2 0 12 0 0 54
ร้อยละ 2.94 % 0.00 % 17.65 % 0.00 % 0.00 % 79.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
68
จำนวน(คน) 3 1 8 0 0 56
ร้อยละ 4.41 % 1.47 % 11.76 % 0.00 % 0.00 % 82.35 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 169 คน
จำนวน(คน) 8 2 23 1 0 135
ร้อยละ 4.73 % 1.18 % 13.61 % 0.59 % 0.00 % 79.88 %

101 : 5 , 1 , 15 , 1 , 0 , 79...4.95 , 0.99 , 14.85 , 0.99 , 0.00 , 78.22 = 22 : 21.78
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 169 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 20.12%

Powered By www.thaieducation.net