โรงเรียนบ้านหวาย (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 29
ร้อยละ 6.06 % 0.00 % 6.06 % 0.00 % 0.00 % 87.88 %
ระดับประถมศึกษา
70
จำนวน(คน) 0 0 10 0 0 60
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
71
จำนวน(คน) 2 0 7 0 0 62
ร้อยละ 2.82 % 0.00 % 9.86 % 0.00 % 0.00 % 87.32 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 174 คน
จำนวน(คน) 4 0 19 0 0 151
ร้อยละ 2.30 % 0.00 % 10.92 % 0.00 % 0.00 % 86.78 %

103 : 2 , 0 , 12 , 0 , 0 , 89...1.94 , 0.00 , 11.65 , 0.00 , 0.00 , 86.41 = 14 : 13.59
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 174 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 13.22%

Powered By www.thaieducation.net