โรงเรียนบ้านสามัคคี (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
4
จำนวน(คน) 1 1 0 3 2 -3
ร้อยละ 25.00 % 25.00 % 0.00 % 75.00 % 50.00 % -75.00 %
ระดับประถมศึกษา
15
จำนวน(คน) 4 3 0 3 0 5
ร้อยละ 26.67 % 20.00 % 0.00 % 20.00 % 0.00 % 33.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 19 คน
จำนวน(คน) 5 4 0 6 2 2
ร้อยละ 26.32 % 21.05 % 0.00 % 31.58 % 10.53 % 10.53 %

19 : 5 , 4 , 0 , 6 , 2 , 2...26.32 , 21.05 , 0.00 , 31.58 , 10.53 , 10.53 = 17 : 89.47
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 19 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 89.47%

Powered By www.thaieducation.net