โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 0 1 0 0 0 22
ร้อยละ 0.00 % 4.35 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 95.65 %
ระดับประถมศึกษา
65
จำนวน(คน) 2 1 3 5 0 54
ร้อยละ 3.08 % 1.54 % 4.62 % 7.69 % 0.00 % 83.08 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
40
จำนวน(คน) 1 2 3 2 0 32
ร้อยละ 2.50 % 5.00 % 7.50 % 5.00 % 0.00 % 80.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 128 คน
จำนวน(คน) 3 4 6 7 0 108
ร้อยละ 2.34 % 3.13 % 4.69 % 5.47 % 0.00 % 84.38 %

88 : 2 , 2 , 3 , 5 , 0 , 76...2.27 , 2.27 , 3.41 , 5.68 , 0.00 , 86.36 = 12 : 13.64
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 128 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 15.63%

Powered By www.thaieducation.net