โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 21
ร้อยละ 4.35 % 4.35 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 91.30 %
ระดับประถมศึกษา
65
จำนวน(คน) 2 1 3 6 0 53
ร้อยละ 3.08 % 1.54 % 4.62 % 9.23 % 0.00 % 81.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
40
จำนวน(คน) 1 2 3 3 0 31
ร้อยละ 2.50 % 5.00 % 7.50 % 7.50 % 0.00 % 77.50 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 128 คน
จำนวน(คน) 4 4 6 9 0 105
ร้อยละ 3.13 % 3.13 % 4.69 % 7.03 % 0.00 % 82.03 %

88 : 3 , 2 , 3 , 6 , 0 , 74...3.41 , 2.27 , 3.41 , 6.82 , 0.00 , 84.09 = 14 : 15.91
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 128 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 17.97%

Powered By www.thaieducation.net