โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 21
ร้อยละ 4.35 % 4.35 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 91.30 %
ระดับประถมศึกษา
88
จำนวน(คน) 3 1 7 0 1 76
ร้อยละ 3.41 % 1.14 % 7.95 % 0.00 % 1.14 % 86.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
40
จำนวน(คน) 1 2 3 0 0 34
ร้อยละ 2.50 % 5.00 % 7.50 % 0.00 % 0.00 % 85.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 151 คน
จำนวน(คน) 5 4 10 0 1 131
ร้อยละ 3.31 % 2.65 % 6.62 % 0.00 % 0.66 % 86.75 %

111 : 4 , 2 , 7 , 0 , 1 , 97...3.60 , 1.80 , 6.31 , 0.00 , 0.90 , 87.39 = 14 : 12.61
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 151 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 13.25%

Powered By www.thaieducation.net