โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 21
ร้อยละ 4.35 % 0.00 % 4.35 % 0.00 % 0.00 % 91.30 %
ระดับประถมศึกษา
65
จำนวน(คน) 4 5 0 3 4 49
ร้อยละ 6.15 % 7.69 % 0.00 % 4.62 % 6.15 % 75.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
41
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 37
ร้อยละ 4.88 % 0.00 % 4.88 % 0.00 % 0.00 % 90.24 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 129 คน
จำนวน(คน) 7 5 3 3 4 107
ร้อยละ 5.43 % 3.88 % 2.33 % 2.33 % 3.10 % 82.95 %

88 : 5 , 5 , 1 , 3 , 4 , 70...5.68 , 5.68 , 1.14 , 3.41 , 4.55 , 79.55 = 18 : 20.45
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 129 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 17.05%

Powered By www.thaieducation.net