โรงเรียนบ้านด่าน (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 29
ร้อยละ 3.23 % 0.00 % 3.23 % 0.00 % 0.00 % 93.55 %
ระดับประถมศึกษา
91
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 88
ร้อยละ 1.10 % 0.00 % 2.20 % 0.00 % 0.00 % 96.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
45
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 42
ร้อยละ 4.44 % 0.00 % 2.22 % 0.00 % 0.00 % 93.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 167 คน
จำนวน(คน) 4 0 4 0 0 159
ร้อยละ 2.40 % 0.00 % 2.40 % 0.00 % 0.00 % 95.21 %

122 : 2 , 0 , 3 , 0 , 0 , 117...1.64 , 0.00 , 2.46 , 0.00 , 0.00 , 95.90 = 5 : 4.10
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 167 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.79%

Powered By www.thaieducation.net